A Corner Fitness Klub Házirendje

A Corner Fitness Klub üzemeltetője: Fitness Corner Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Erzsébet királyné útja 61. 1142, cégjegyzékszám: 01-09-953246 , adószám: 23106413-2-43, továbbiakban: ?Üzemeltető? )

Corner Fitness Klub címe: Erzsébet királyné útja 61. 1142

 

A Házirend célja, hogy meghatározza a Corner Fitness Klubban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők továbbiakban: ?Vendégek? és más használók, továbbiakban: ?Használó?,) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Továbbá előírja a Corner Fitness Klub rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

Általános szabályok

1. A Corner Fitness Klub területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Corner Fitness Klub használója köteles betartani a Klub használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

2. A Corner Fitness Klub területén TILOS:

? a dohányzás és az alkohol fogyasztása
? az olyan tevékenység, amely a Corner Fitness Klub szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
? minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
? a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellék helységébe bemenni
? közrendet sértő módon viselkedni
? drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
? A tűzesetek megelőzése érdekében tilos: bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
? Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, plakátok, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

3. A Corner Fitness Klub egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

4. A Corner Fitness Klub sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

5. A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti Corner Fitness rendezvényekre, amelyek tartalmukban eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól és programoktól.

6. Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

7. Kérjük a menekülési útvonalakat, menekülési ajtókat, tűzcsapokat szabadon hagyni.

8. A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve emailben (info@cornerfitness.hu vagy cornerkapcsolat@gmail.com ) tehetik meg.

9. 1. A Corner Fitness Klub nyitvatartási rendje: H-P: 7:00-22:00, Sz-V: 8:00-19:00
9.2. Ünnepnapokon a nyitva tartási idő a Corner Fitness Klub által megadott, előzetes tájékoztatása alapján alakul.
9.3. A Corner Fitness Klub nyitva tartását a vezetőség indokolt esetben megváltoztathatja.
9.4. A Corner Fitness klub szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

10. A Corner Fitness klub területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
? játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
? egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet); o reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

11. Amennyiben a Corner Fitness Klub területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó használó/vendég a klubban tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az így készült felvételeket az üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon ? időbeli és térbeli korlátozás mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja. A helyszínen való részvétellel a használó hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült audiovizuális alkotások, felvételek térben, időben korlátlanul felhasználásra kerüljön, ide értve az Szjt. 18-29. §§ 64-66.; 72-74; §§-ban foglalt valamennyi felhasználást. E körben üzemeltető jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon nyilvánossághoz közvetítse, ide értve hogy a felvételeket egészben vagy részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg. A felhasználási engedély kiterjed az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok egészben történő átengedésére, átruházására is. Az itt meghatározott hozzájárulás fejében külön ellenértéket a rendezvényen tartózkodó használókat, vendégeket nem illeti meg, azt nem igényel, a helyszínen való részvétellel arról kifejezetten lemond.

12. Üzemeltető a Corner Fitness Klub sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A használó az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez.

Használó az adatkezelés megszüntetését illetve nyilvántartásból történő törlését kéri, az adatkezelő köteles a tiltakozásnak eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jogosult megtagadni a Klub által nyújtott szolgáltatások igénybevételét.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. 

A Fitness Corner Kft, mint adatkezelő szavatolja, hogy a sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégek adatait kizárólag a vendégek beazonosítása és jogosultságának ellenőrzése, valamint az ezekhez szükséges arcképes adatnyilvántartás vezetése céljából, a vendég hozzájárulása alapján az idevonatkozó törvények betartásával kezeli.

A 14 és 16 év közti kiskorú esetén a fitness terem látogatásához és az érvényes regisztrációhoz szükséges adatok megadásához a törvényes képviselő/szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges, mely elérhető a Corner Fitness Klubban valamint IDE KATTINTVA:  Szülői hozzájárulás kiskorú gyermek fitneszterem látogatására és  Gyerekek adatainak kezeléséhez adatkérő lap és előzetes tájékoztató_CornerFitness

A hozzájárulás a nyomtatvány kitöltésével és annak személyesen, a kiskorú első látogatásának alkalmával való leadásával, vagy faxon, postán történő visszaküldésével valósul meg. 14. év alatti kiskorú esetén kizárólag a törvényes képviselője/szülője regisztrálhat a nevében.

13. A Corner Fitness Klub zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Corner Fitness Klub egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Corner Fitness Klub rendjére.

A névvel és azonosítóval ellátott kártya szigorúan személyre szóló – csak annak tulajdonosa használhatja a Klub területén, veheti igénybe a Klub szolgáltatásait. A kártya és a megvásárolt szolgáltatás nem átruházható. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

14. Amennyiben a Vendég a jelen Házirend szabályait, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat megszegi, az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás befejezésére. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén, vagy a szabályok megsértésének súlyos mértéke esetén figyelmeztetés nélkül, az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.

A fitneszterem szolgáltatásait igénybe vevők magatartásukkal nem háboríthatják, zaklathatják vagy sérthetik  a többi vendéget, sem az ott dolgozókat. A közösség elleni izgatás, az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás bűncselekménynek számít. Az uszítás, a jó hírnév megrontása, rossz hír keltés, üzleti hitelrontás (akár szóban, akár írásban történik) a fitneszterem működését hátráltatja, így az uszítást végző személyt az Üzemeltető a fitneszterem látogatásától  végérvényesen eltilthatja. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.

A fitneszterem egyes csoportjai, ill. azok tagjai – faji, vallási, etnikai , fogyatékkal élő- elleni megnyilvánulások szintén a fitneszterem szolgáltatásainak megtagadását eredményezik.

 

15. A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

16. A Corner Fitness Klub üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend illetve az ilyen Klub területén általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a Klub területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a termünkben nagyobb értékekkel NE érkezzenek!

Vendégek felelősek a Klub területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért. A talált tárgyakat minden vendég a Corner Fitness Klub recepcióján köteles leadni.

17.  A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy mindenki saját egészségügyi és edzettségi, állapotának, életkorának, és nemének megfelelő edzésprogramot válaszon. Azoknak a Vendégeknek akik most kezdenek, vagy hosszabb kihagyás után újra kezdik a sportolást, javasoljuk előzetes orvosi általános vizsgálat igénybevételét, annak elkerülése végett, hogy régi vagy még ismeretlen lappangó egészségügyi probléma és nem megfelelően választott edzésprogram sérülést, betegséget okozzon. Krónikus betegek csak előzetes szakorvosi engedély birtokában vehetik igénybe a terem szolgáltatásit. Ennek a vizsgálat elvégzése és az engedély beszerzése az adott Vendég kötelessége és felelőssége! A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a Klub területén elsősegélydoboz áll rendelkezésre. Súlyos sérülés balest esetén azonnal értesítsd a terem személyzetét, akik segítséget kérnek a 112-es telefonszámon.

18. Aki a Corner Fitness Klub berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik.

19. A Corner Fitness Klub üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítását az általános vendégkör kizárásával.

A Corner Fitness Klub jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Corner Fitness Klub recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele és a Corner Fitness Klub online felületén való regisztráció a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

 

Speciális szabályok

20. A klub területére kizárólag a sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

21. A fitness és az edzésekre kijelölt területekre csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos. Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

22. A 16 éven aluli kiskorúak a klubban kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhatnak. A gyermekek által a Klubban okozott károkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.

23. A bérleteket orvosi igazolás bemutatása esetén sem áll módunkban szüneteltetni és meghosszabbítani.

24. A Corner Fitness Klub sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Corner Fitness Klub Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik. Az első vagy a második belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A beléptetési és biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video rendszerrel történik. Üzemeltető az igénybevevő vendégekről biztonsági videós adatnyilvántartást vezet. Üzemeltető a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki, kivételt a rendőrségi megkeresés képez.

Részletes tájékoztató:

.Tájékoztató a helyiségben felszerelt elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról_CornerFitness

 

25. A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat (zuhanyzás) nyújtja (térítés ellenében törölköző használat), valamint biztosítja az Internet (Wifi) állomások használatát.

26. A vendég számára az első belépéskor, térítés ellenében átadott plasztik kártyát köteles megtartani, amennyiben további időpontokban is használni kívánja a Corner Fitness Klub szolgáltatásait. Névvel ellátott, személyre szóló kártya nélkül a Corner Fitness Klub szolgáltatásai nem vehetőek igénybe. A  kártyával csak az a személy veheti igénybe a Corner Fitness Klub szolgáltatásait, akinek a nevére szól. A kártya elvesztése esetén Használó köteles annak mindenkori árán újat vásárolni (500 Ft), amennyiben igénybe kívánja venni a Corner Fitness Klub szolgáltatásait. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért, 1.000 Ft pótdíjat számítunk fel. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

 

27.1. Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező. A területeken, az öltözőszekrényben és az értékmegőrzőben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. A vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.

27.2.A 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák kivitele a Corner Fitness Klub területéről tilos. Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni. Amennyiben a szekrény kulcs a vendég hibájából elveszett, úgy a pótlás költsége 1000 Ft, melynek kifizetése a recepción történik.

27.3. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

28.1. A szaunát és infrakabint csak a kifüggesztett (és itt is elérhető) általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni. A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni. A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható. Máshonnan hozott illóolaj vagy folyadék nem használható. Szauna padokra papucsban tilos fellépni. A szauna-kövekre bármilyen tárgy elhelyezése SZIGORÚAN TILOS.

28.2. A szoláriumokat a vendég saját felelősségre használhatja. A szoláriumokban elhelyezett fertőtlenítő használata biztonsági okokból ajánlott. Kérjük, olvassa át a szolárium használati útmutatót, mely a teremben illetve ide kattintva is elérhető.

29. A kardió és kondi részlegbe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

29. A Corner Fitness Klub területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

30. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Az eszközök használata során törölköző használata kötelező. Kihelyezett fertőtlenítő használata ajánlott.

31. A csoportos órák megkezdése előtt az edző leellenőrzi, hogy az órára érkező vendég jogosult-e az órán részt venni, szükség esetén névsorolvasással. A személyazonosításhoz edző jogosult vendég személyi igazolványának megtekintésére, használó köteles bemutatni azt. A vendég a recepción kapott órakártyát az oktatónak köteles átadni.

32.1. A feltüntetett csoportos órákra (spinning) a Corner Fitness Klub telefonon lehet foglalni helyet, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Ha a vendég lemondás nélkül nem jelenik meg az órán, úgy a következő héten csak tartalékosnak irjuk be a foglalási táblázatba.

Maximális létszámok:
o nagyterem: 50 fő
o kisterem: 20 fő (Spinning órán: 10 fő)
o funkcionális terem: 15 fő

32.2. Az aerobik és spinning terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Corner Fitness Klub területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára! Az óra során törölköző használata kötelező.

32.3. Az óra kezdését követően (maximum 15 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

32.4. Az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az oktató személyében történő változtatás jogát.

33. Rendkívüli események: A Klubban történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő: Rendőrség 107, Mentők (baleset esetén) 104, Tűzoltóság (tűz esetén) 105, Általános segélyhívó: 112. Budapest 1142 Erzsébet királyné útja 61. Fitness Corner Kft mint üzemeltető.

Corner Fitness Klub Vezetőség